wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou)


Sold

Item number: esg2010-2061

wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou)(EDO/Sinsintou)