katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi) (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)


¥ 1,350,000(JPY)

Item number: esg2410-1059

数量

katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi) (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)(hizen/EDO/Sintou)