katana [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu)


¥ 580,000(JPY)

Item number: esg2410-1036

数量

katana [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu)(kagoshima/SHOWA/Gendaitou)