oh-kogatana [musashi-ju kuniie) [yoshihara kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa)


Sold

Item number: esg2310-6067

oh-kogatana [musashi-ju kuniie) [yoshihara kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa)(tokyo/Gendaitou)