tsuba polka dots [ichiji] (ikeda ichiji) (Swordsmith Tsuba) (Worker of the Sakai family. Shonai feudal lord)


Sold

Item number: esg2310-6040

tsuba polka dots [ichiji] (ikeda ichiji) (Swordsmith Tsuba) (Worker of the Sakai family. Shonai feudal lord)(dewa/EDO)