tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)


Sold

Item number: esg2310-1097

tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)(okayama/SHOWA/Gendaitou)