katana [seki-ju kanenmichi saku HEISEI 13]


Sold

Item number: esg2310-1040

katana [seki-ju kanenmichi saku HEISEI 13](gifu/HEISEI/Gendaitou)