sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)


Sold

Item number: esg2310-1007

sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)(Gendaitou)