yari [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa KANBUN 11] (musashi) (Wazamono)


Sold

Item number: esg2210-4042

yari [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa KANBUN 11] (musashi) (Wazamono)(musashi/EDO/Sintou)