wakizashi [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)


¥ 700,000(JPY)

Item number: esg2110-2022

数量

wakizashi [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)(musashi/EDO/Sinsintou)