katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan)


Sold

Item number: esg2110-1053

katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan)(wakasa/EDO/Sintou)