katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono) [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old]


¥ 650,000(JPY)

Item number: esg2110-1020

数量

katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono) [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old](nino/EDO/Sintou)