wakizashi [yamashiro_no_kami nimura sakon fujiwara toshinaga HOEI 2] (wazamono)


Sold

Item number: esg1910-2072

wakizashi [yamashiro_no_kami nimura sakon fujiwara toshinaga HOEI 2] (wazamono)(yamashiro/EDO/Sintou)