katana [oshu aizu_ju masanaga] (miyoshi masanaga) (sintou jou-saku) (yoki wazamono)


Sold

Item number: esg1910-1121

katana [oshu aizu_ju masanaga] (miyoshi masanaga) (sintou jou-saku) (yoki wazamono)(tsu/EDO/Sintou)