tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono) [nihon kaji sousho]


¥ 250,000(JPY)

Item number: esg1510-3032

数量

tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono) [nihon kaji sousho](yamashiro/EDO/Sintou)