katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki)


Sold

Item number: esg2310-1030

katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki)(hakusyuu/EDO/Sinsintou)