katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu)


Sold

Item number: esg2310-1022

katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu)(kagoshima/SHOWA/Gendaitou)