katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation) [daihoshi hokkyo rai eisen]


Sold

Item number: esg2310-1000

katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation) [daihoshi hokkyo rai eisen](yamashiro/EDO/Sintou)