katana [musashi_daijo koregazu] (musashi_daijo koregazu 1 generation) (sintou jou-saku) (ryo wazamono)


Sold

Item number: esg2210-2031

katana [musashi_daijo koregazu] (musashi_daijo koregazu 1 generation) (sintou jou-saku) (ryo wazamono)(musashi/EDO/Sintou)