katana (kikumon) [tanba_no_kami yoshimich] (kyoto 1 generation) (sudaraba) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono)


¥ 750,000(JPY)

Item number: esg2210-1102

数量

katana (kikumon) [tanba_no_kami yoshimich] (kyoto 1 generation) (sudaraba) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono)(yamashiro/EDO/Sintou)