tantou [heianjo okishiba minamoto nobushige kore_o_saku SHOWA 54] (osoraku zukuri)


Sold

Item number: esg2210-3035

tantou [heianjo okishiba minamoto nobushige kore_o_saku SHOWA 54] (osoraku zukuri)(osaka/SHOWA/Gendaitou)