sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)


Sold

Item number: esg2210-1085

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)(Gendaitou)