dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4] (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3] (miyaguchi hachirou)


Sold

Item number: esg2210-1080

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4] (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3] (miyaguchi hachirou)(suruga/EDO/Sinsintou)