katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)


Sold

Item number: esg2210-1062

katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)(EDO/Sintou)