wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono)


Sold

Item number: esg2210-2010

wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono)(settu/EDO/Sintou)