katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide)


Sold

Item number: esg2210-1018

katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide)(SHOWA/Gendaitou)